Algemene voorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden
Op alle leveringen van diensten en/of producten van Marian Timmermans Consult zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Definities
Opdrachtnemer: Marian Timmermans Consult, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 56396872.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd.

Offertes
De door Marian Timmermans Consult gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Marian Timmermans Consult is aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk binnen de termijn door wederpartij/opdrachtgever is bevestigd.
Offertes van Marian Timmermans Consult zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt.
Marian Timmermans Consult kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Marian Timmermans Consult niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
Prijzen in de offertes zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Uitvoering van de overeenkomst
Marian Timmermans Consult neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Marian Timmermans Consult die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Overmacht
Indien Marian Timmermans Consult haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Indien Opdrachtgever een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer

Geheimhouding
Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Exclusiviteit en eigendomsrechten
Tenzij anders overeengekomen berust het copyright van al het door Marian Timmermans Consult (ook op verzoek specifiek)
ontwikkelde trainingsmateriaal bij Marian Timmermans Consult. Het maakt daarbij niet uit of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.

Annulering
Bij annulering van (deelname aan) een opleiding, intervisie of groepssupervisie zijn de volgende kosten verschuldigd:
-tot drie maanden voor het van start gaan: € 25,-;
-tot één maand voor het van start gaan: € 50,-;
-van één maand tot twee weken voor het van start gaan: € 100,- annuleringskosten en de niet te annuleren arrangementskosten van de opleidingslocatie/hotel, indien van toepassing;
-binnen twee weken voor het van start gaan: volledige deelnamekosten.

Bij annulering van een sessie individuele coaching of supervisie binnen 2 werkdagen voor aanvang van de gemaakte afspraak zijn 100 % van de kosten verschuldigd.

Slotbepaling
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk zijn overeen gekomen.

Algemene voorwaarden Marian Timmermans Consult,
versie 2, 8 maart 2019